skip to Main Content

Telefoon: 06-57555848 | E-mail: info@cultuurcentrumdewaldsang.nl

Cultuurcentrum de Wâldsang
Postbus 21, 9285 ZV Buitenpost

Wâldsang hoofdlocatie Buitenpost

De Ring 1A,
9285 RZ Buitenpost
Cursusaanbod >

PCBS De Claercamp Gerkesklooster

Sarabos 9A,
9873 TH Gerkesklooster
Cursusaanbod >

Gereformeerde Kerk Harkema

Warmoltsstrjitte 61,
9281 PL Harkema
Cursusaanbod >

Rehoboth Gerkesklooster

Dikholt 1
9873 RE Gerkesklooster
Cursusaanbod >

It Vleckehûs Surhuisterveen

B.J. Schurerweg 14
9231 CE Surhuisterveen
Cursusaanbod >

Campus Damwâld

Badhúswei
9104 DZ Damwâld
Cursusaanbod >

De Beijer Rinsumageast

Tjaerdawei 46b
9105 KG Rinsumageest
Cursusaanbod >

De Nije Warf Wâlterswâld

Foarwei 13a
9113 PA Wâlterswâld
Cursusaanbod >

Gereformeerde Kerk Kollumerzwaag

Foarwei 97
9298 JE Kollumerzwaag
Cursusaanbod >

Wâldsang locatie Burgum

Schoolstraat 90
9251 AD Burgum
Cursusaanbod >

De Ikker Burgum

Bulthuissingel 5
9251 ZZ Burgum
Cursusaanbod >

De Kjellingen Eastermar

Kjellingen 15
9261 ZH Eastermar
Cursusaanbod >

De Mienskip Feanwâlden

Haadstrjitte 15,
9269SW Veenwouden
Cursusaanbod >

CBS De Wrâldpoarte Garyp

Mr. Lubwei 2
9263 PG Garyp
Cursusaanbod >

Het Kindcentrum Hurdegaryp

Van Weerden Poelmanstraat 2
9254 CS Hurdgaryp
Cursusaanbod >

De Einekoer Ryptsjerk

Heeremawei 3
9256 HR Ryptsjerk
Cursusaanbod >

Súderfinne Suwâld

Kerkbuurt 2
9265 LS Suwâld
Cursusaanbod >

De Twa Ikker Augustinusga

Willem Barteles van der Kooiwei 36
9284 TJ Augustinusga
Cursusaanbod >

De Wâldiik Boelenslaan

Domela Nieuwenhuisstrjitte 53
9233 KN Boelenslaan
Cursusaanbod >

De Tarissing Drogeham

Dominee van Velzenstrjitte 17
9289 Drogeham
Cursusaanbod >

Immanuel Noardburgum

Marijkepaed 2
9257 VC Noardburgum
0511 472 347
Cursusaanbod >

De Kamp Sumar

Knilles Wytseswei 15
9262 NG Sumar
Cursusaanbod >

J. Looijengaskoalle Surhuizum

Lustenburg 15
9283 Surhuizum
Cursusaanbod >

De Tredder Westergeest

Eelke Meinertswei 33
9295 KC Westergeest
Cursusaanbod >

De Nije Warf Wouterswoude

Foarwei 31A
9113 PA Walterswâld
Cursusaanbod >

It Holdersnest Harkema

Homear 1, Harkema
Cursusaanbod >

Campus Kollum

Gerrit Bleekerstraat 3, 9291 BS, Kollum
Cursusaanbod >

Mienskipssintrum It Geahûs Garyp

Greate Buorren 15, 9263 PK, Garyp
Cursusaanbod >

Doarpshûs Yn e Mande Tytsjerk

Noarderein 1
9255 KC Tytsjerk
Cursusaanbod >

Buurthuis Bob Oentsjerk

Wynzerdyk 3
9062 GP Oentsjerk
Cursusaanbod >

Bernemienskip De Greide Jistrum

Buorrefinnewei 2
9258 CM Jistrum
Cursusaanbod >

Agnestsjerke Earnewâld

Dûmny Offerhausweg 1
9264 TH Earnewâld
Cursusaanbod >

Muzieklokaal GVC De Westereen

De Fogelsang 10, 9271 GB, De Westereen
Cursusaanbod >

OS de Romte Tytsjerk

Reidfjild 4
9255 JV Tytsjerk
Cursusaanbod >

CBS de Wynroas Harkema

Ikeloane 10
9281 RB Harkema
Cursusaanbod >

De Rank Kollumersweach

Foarwei 141
9298 JG Kollumersweach
Cursusaanbod >

BMS De Triangel Suwâld

Ds. Oosterhuisstraat 33
9265 LV Suwâld
Cursusaanbod >

De Klimstien Noardburgum

Marijkepaad 2
9257 VC Noardburgum
Cursusaanbod >

De Twirre Eastermar

De Kjellingen 15
9261 ZH Eastermar
Cursusaanbod >

De Bernebrêge Surhuisterveen

De Merel 12-14
9231 JJ Surhuisterveen
Cursusaanbod >

De Bining Westergeest

Eelke Meinertswei 35
3285 KC Westergeest
Cursusaanbod >

De Einekoer Ryptsjerk

Heeremawei 3
9256 HR Ryptsjerk
Cursusaanbod >
Back To Top